Privacybeleid

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de website
advocatenkantoor van:

Verantwoordelijk:

BRIX, MERZ & PARTNER mbB
Wassermühlenstraße 4
48691 Vreden
Telefoon: +49 (0) 25 64 / 9 11-0
E-mail: info@bmp-vreden.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

De functionaris voor gegevensbescherming van het advocatenkantoor is bereikbaar op bovenstaand adres en
op datenschutzbeauftragter@bmp-vreden.de.

2. omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer deze website www.bmp-vreden.de wordt bezocht, worden door de door de bezoeker gebruikte internetbrowser automatisch gegevens naar de server van deze website gestuurd en gedurende een beperkte tijd in een logbestand opgeslagen. Tot de automatische verwijdering worden de volgende gegevens zonder verdere invoer door de bezoeker opgeslagen:

 • IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker,
 • Datum en tijdstip van toegang door de bezoeker,
 • Naam en URL van de door de bezoeker bezochte pagina,
 • Website van waaruit de bezoeker op de website van het advocatenkantoor terechtkomt (zogenaamde referrer URL),
 • Browser en besturingssysteem van het eindapparaat van de bezoeker, alsmede de naam van de door de bezoeker gebruikte toegangsprovider.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd op grond van art. 6 lid 1 zin 1 letter f) DSGVO. Het advocatenkantoor heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens voor dit doel,

 • om de verbinding met de website van het advocatenkantoor snel tot stand te brengen,
 • om een gebruiksvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,
 • Om de veiligheid en stabiliteit van de systemen op te sporen en te waarborgen en om het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

De verwerking geschiedt uitdrukkelijk niet met het doel kennis te nemen van de persoon van de bezoeker van de website.

3. openbaarmaking van gegevens

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden wanneer

 • de betrokkene daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd overeenkomstig art. 6, lid 1, zin 1 a), DSGVO,
 • de verstrekking is noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), DSGVO en er is geen reden om aan te nemen dat de betrokkene een hoger legitiem belang heeft bij het niet verstrekken van zijn/haar gegevens,
 • er is een wettelijke verplichting voor de doorgifte van gegevens op grond van artikel 6, lid 1, punt 1, onder a). c) DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en/of
 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele relatie met de betrokkene overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter b) DSGVO.

In andere gevallen worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.

4. koekjes

Op de website worden zogenaamde cookies gebruikt. Dit zijn datapakketjes die worden uitgewisseld tussen de server van de website van het advocatenkantoor en de browser van de bezoeker. Deze worden opgeslagen door de respectieve apparaten die worden gebruikt (pc, notebook, tablet, smartphone, enz.) bij het bezoeken van de website. In dit opzicht kunnen cookies geen schade toebrengen aan de gebruikte apparaten. Ze bevatten met name geen virussen of andere malware. In de
cookies wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Het advocatenkantoor kan derhalve op geen enkele wijze rechtstreeks kennis nemen van de identiteit van de bezoeker van de website.cookies worden grotendeels geaccepteerd volgens de basisinstellingen van de browsers. De browserinstellingen kunnen zodanig worden geconfigureerd dat cookies niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten of dat telkens een speciale melding wordt gegeven voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Er moet echter worden opgemerkt dat het deactiveren van cookies kan betekenen dat niet alle functies van de website
optimaal kunnen worden gebruikt.Het gebruik van cookies dient om het gebruik van de website van het advocatenkantoor te vergemakkelijken. Zo kunnen sessiecookies bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan of de bezoeker reeds individuele pagina's van de website heeft bezocht. Na het verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch verwijderd.

Tijdelijke cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Ze worden tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Wanneer de website opnieuw wordt bezocht, wordt automatisch herkend dat de bezoeker de pagina al eerder heeft opgeroepen en welke invoer en instellingen zijn gedaan, zodat deze niet hoeven te worden herhaald.

Cookies worden ook gebruikt om het websitebezoek te analyseren voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om bij een nieuw bezoek automatisch te herkennen dat de website al eerder door de bezoeker is bezocht. De door cookies verwerkte gegevens zijn voor bovengenoemde doeleinden gerechtvaardigd om de gerechtvaardigde belangen van het advocatenkantoor te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1 zin 1 letter
f) DSGVO.

5. uw rechten als betrokkene

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, hebt u als "betrokkene" in de zin van de GDPR recht op de volgende rechten:

5.1 Informatie

U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Er bestaat geen recht op informatie indien het verstrekken van de gevraagde informatie in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van artikel 83 StBerG of indien de informatie om andere redenen geheim moet worden gehouden, met name vanwege een hoger legitiem belang van een derde. Niettegenstaande het bovenstaande kan er een verplichting bestaan om de informatie te verstrekken indien uw belangen zwaarder wegen dan het belang van geheimhouding, met name gelet op dreigende schade. Het recht op informatie is ook uitgesloten wanneer de gegevens alleen worden opgeslagen omdat ze niet mogen worden gewist vanwege wettelijke of statutaire bewaartermijnen of uitsluitend dienen voor de beveiliging van gegevens of de controle op de gegevensbescherming, op voorwaarde dat het verstrekken van informatie een onevenredig grote inspanning zou vergen en de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door passende technische en organisatorische maatregelen
. Mits het recht op informatie in uw geval niet is uitgesloten en uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u ons om informatie vragen over het volgende:

 • Doeleinden van de verwerking,
 • Categorieën van persoonsgegevens die over u worden verwerkt,
 • Ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen,
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de opslagperiode,
 • het bestaan van een recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te beperken, of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking,
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming,
 • indien de persoonsgegevens niet bij u als betrokkene zijn verzameld, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • In voorkomend geval, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en zinvolle informatie over de betrokken logica alsmede de reikwijdte en de beoogde gevolgen van de geautomatiseerde besluitvorming, in geval van doorgifte aan ontvangers in derde landen, indien er geen besluit van de EU-Commissie is over de toereikendheid van het beschermingsniveau overeenkomstig artikel 45, lid 3, van de GDPR, informatie over welke passende waarborgen worden geboden overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de GDPR voor de bescherming van de persoonsgegevens.

5.2 Correctie en voltooiing

Als u ontdekt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken deze onjuiste gegevens onverwijld te corrigeren. Als uw persoonlijke gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

5.3 Verwijdering

U hebt het recht om te worden gewist ("recht om te worden vergeten"), tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang en een van de volgende gronden van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt.
 • De rechtvaardiging voor de verwerking was uitsluitend uw toestemming, die u hebt ingetrokken.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij openbaar hebben gemaakt.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij niet openbaar hebben gemaakt en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking.
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Er bestaat geen recht op verwijdering indien, in het geval van rechtmatige niet-geautomatiseerde gegevensverwerking, verwijdering wegens de bijzondere aard van de opslag niet of slechts met onevenredige inspanningen mogelijk is en uw belang bij verwijdering gering is. In dat geval komt de beperking van de verwerking in de plaats van de verwijdering.

5.4 Beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken de verwerking te beperken als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. In dat geval kan de beperking worden gevraagd voor de periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en u verzoekt om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • U heeft een bezwaar ingediend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO. De beperking van de verwerking kan worden aangevraagd zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Beperking van de verwerking betekent dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Voordat wij de beperking opheffen, moeten wij u informeren.

5.5 Gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op gegevensportabiliteit als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, eerste zin, letter a) of art. 9, lid 2, letter a) van de GDPR) of op een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid omvat in dit geval de volgende rechten, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen: U kunt ons verzoeken u de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere beheerder over te dragen. Indien dit technisch mogelijk is, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen.

5.6 Tegenspraak

Voor zover de verwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, zin 1, letter e) DSGVO (vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak ter uitoefening van het openbaar gezag) of op art. 6, lid 1, zin 1, letter f) DSGVO (gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde), hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor
profilering op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, onder e) of f), DSGVO. Na uitoefening van het recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit geldt ook voor de profilering in verband met dergelijke direct marketing. Na uitoefening van dit recht van verzet zullen wij de betrokken persoonsgegevens niet langer gebruiken voor direct marketing doeleinden
.

U hebt de mogelijkheid om uw bezwaar informeel aan ons kantoor kenbaar te maken per telefoon, e-mail, fax of aan ons postadres dat aan het begin van deze verklaring inzake gegevensbescherming staat vermeld.

5.7 Herroeping van de toestemming

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. De herroeping van de toestemming kan informeel worden meegedeeld per telefoon, e-mail, fax of aan ons postadres. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd, onverlet totdat de intrekking is ontvangen. Na ontvangst van de herroeping wordt de gegevensverwerking, die uitsluitend op uw toestemming was gebaseerd, stopgezet.

5.8 Klacht

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor de plaats waar u woont of werkt of voor de plaats van de vermeende inbreuk.

6. status en bijwerking van dit privacybeleid

Dit Privacybeleid is actueel per 30 december 2022. Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid te zijner tijd bij te werken om de gegevensbescherming te verbeteren en/of aan te passen aan veranderingen in de overheidspraktijk of jurisprudentie.